Όροι Υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Nova ή/και στις συνδεδεμένες Εταιρίες της Nova, Netmed A.E.

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσαμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να μην αποστείλετε τα στοιχεία σας αν δεν είστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε με αυτούς:
 1. Σας υπενθυμίζουμε ότι εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφορίων. Οι πληροφορίες που δίδετε δεν θα πρέπει να αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λ.π.), ούτε να περιέχουν δεδομένα που σχετίζονται με τρίτα (φυσικά) πρόσωπα, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση τους.

 2. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε Ε.Τ.Ε.Π ΚΡΗΤΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο Nova που εδρεύει ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΝΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΖΑ, τηλ 210 9559000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@forthnet.gr καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε δια μέσου της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω του δικτυακού τόπου www.forthnet.gr, Eταιρία/ Ευκαιρίες Καριέρας/ Αποστολή Βιογραφικού και της επισύναψης του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς και δια μέσου κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρία Nova

 3. Η Nova προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων και μόνο έπειτα από ρητή συγκατάθεση σας.

 4. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Nova με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.

 5. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος στον δικτυακό τόπο www.forthnet.gr

 6. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της Nova ή των συνδεδεμένων της Εταιριών που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας ειδικώς εξουσιοδοτημένοι για ως άνω αναφερόμενο σκοπό αυτό, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με τήρηση εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πέραν των ως άνω αναφερθέντων και παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

 7. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με το πέρας των 2 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησής σας. Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:
  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Φορητότητας των δεδομένων σας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (Η Ανάκληση αυτή δε θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.)

  στα κεντρικά γραφεία της Nova ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@forthnet.gr, καθώς και να υποβάλλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Nova στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) dpο@forthnet.gr.