Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία Forthnet για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα τώρα και στο μέλλον να έχουμε μια άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ. 

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

Όροι Επεξεργασίας Δεδομένων
  1. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ' ευθύνη τους οι οποίοι και δηλώνουν ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  2. Κάθε Υποψήφιος παρέχει στη Forthnet, με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματός, την ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, που περιέχονται στο βιογραφικό του σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού του στοιχείου, που περιέλθει σε γνώση και στην κατοχή της Forthnet υπ' ευθύνη του Υποψηφίου.
  3. Η Forthnet δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η Forthnet, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα και να τα επεξεργαστεί τόσο για τις υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας όσο και για αντίστοιχη μελλοντική χρήση. Τέλος, η Forthnet ενημερώνει τους Υποψηφίους ότι δύναται να επεξεργαστεί στατιστικής φύσεως στοιχεία που προκύπτουν από τα υποβληθέντα από αυτούς προσωπικά στοιχεία για ερευνητικούς, ιστορικούς και στατιστικούς σκοπούς.
  4. Η Forthnet μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της Forthnet μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.
  5. Κάθε Υποψήφιος έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997.